Studia prawno-administracyjne

Studia prawno-administracyjne

Studia prawnicze postrzegane są jako trudne i prestiżowe, wymagają też znacznego zaangażowania czasowego. Od zarania dziejów prawo utrzymuje swoją pozycję na szczycie rankingu najbardziej poszukiwanych dyscyplin akademickich. Po ukończeniu szkoły prawniczej, istnieje kilka alternatyw dostępnych w celu znalezienia pozycji, która jest zarówno ekscytujące i lukratywne. Absolwenci szkół prawniczych mogą znaleźć pracę w różnych dziedzinach, w tym jako sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, konsultanci prawni, notariusze, komornicy, kuratorzy sądowi, specjaliści w biurach administracji rządowej i samorządowej oraz działach prawnych zarówno prywatnych, jak i państwowych przedsiębiorstw. Są zatrudnieni jako wysoko wykwalifikowani specjaliści w instytucjach europejskich, fundacjach, stowarzyszeniach, bankach, firmach ubezpieczeniowych i brokerskich oraz innych przedsiębiorstwach i organizacjach wymagających wiedzy prawniczej.

Dyscyplina administracji cieszy się również sporą popularnością wśród przyszłych studentów, a od czasu, gdy Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, ten subdyscyplina akademicka zyskała dużą dodatkową renomę. Studia administracyjne kształcą studentów na specjalistów, którzy mogą pracować w różnych środowiskach, m.in. w urzędach państwowych i prywatnych, samorządach lokalnych i krajowych, firmach konsultingowych i doradczych, organizacjach pozarządowych, instytucjach międzynarodowych, strukturach Unii Europejskiej.

Po ukończeniu studiów administracyjnych absolwent powinien posiadać gruntowne zrozumienie procedur biurowych, umiejętność planowania i nadzorowania pracy grupy pracowników, a także praktyczną znajomość różnych metod komunikacji. Kiedy ktoś ukończył edukację administracyjną, możliwości kariery są dostępne wszędzie tam, gdzie wymaga to zdolności do wprowadzania zasad i przepisów w rzeczywistość.

Kilka przykładów tych karier obejmuje pracę jako urzędnik podatkowy, urzędnik dla organu licencyjnego, broker pracy, ekspert analizy rynku pracy, urzędnik administracyjny, urzędnik rządowy, urzędnik dla samorządu lokalnego i pracownik administracji szkolnej.

Jakie rodzaje pracy są dostępne po ukończeniu studiów na kierunku prawo lub administracja?

Absolwenci z dyplomem z prawa mogą realizować szeroki zakres możliwości kariery. Mogą pracować jako adwokaci, reprezentując klientów w sprawach prawnych, takich jak sprawy karne i cywilne, spory kontraktowe i transakcje na rynku nieruchomości. Mogą również pracować jako sędziowie, prokuratorzy i doradcy prawni, służąc w różnych ustawieniach prawnych, takich jak sądy, agencje rządowe i firmy prywatne. Mogą również pracować jako notariusze, komornicy i kuratorów sądowych, wykonując różne obowiązki prawne i administracyjne.

Absolwenci z dyplomem w administracji mogą realizować szeroki zakres możliwości kariery. Mogą pracować w różnych dziedzinach, takich jak biura publiczne i prywatne, samorządy lokalne i krajowe, firmy konsultingowe i doradcze, organizacje pozarządowe i instytucje międzynarodowe. Mogą również pracować w Unii Europejskiej, gdzie mogą przyczynić się do opracowania i wdrożenia polityki i przepisów.

Mogą pracować jako specjaliści ds. administracji w urzędach administracji rządowej i samorządowej oraz w działach prawnych zarówno prywatnych, jak i państwowych przedsiębiorstw. Mogą również pracować jako urzędnik podatkowy, urzędnik organu licencyjnego, pośrednik pracy, ekspert ds. analizy rynku pracy, urzędnik administracyjny, urzędnik rządowy, urzędnik samorządowy, pracownik administracji szkolnej.

Ogólnie rzecz biorąc, studiowanie prawa lub administracji może prowadzić do szerokiego zakresu możliwości kariery, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności do pracy z prawem, przepisami i polityką oraz mogą przyczynić się do sprawnego funkcjonowania społeczeństwa, organizacji i przedsiębiorstw.

PYTANIE, CZY WARTO UKOŃCZYĆ STUDIA NA KIERUNKU PRAWO I ADMINISTRACJA

W dużym skrócie, jeśli chcesz wykonywać konkretne zawody, takie jak zasiadanie w fotelu sędziowskim, reprezentowanie oskarżenia lub obrony, czy też zostaniesz prokuratorem lub obrońcą, musisz zdobyć dyplom akredytowanej szkoły prawniczej.

Nie ma łatwego wyjścia z tej sytuacji. Po zdobyciu tytułu magistra prawa, będziesz zobowiązany do wypełnienia konkretnej aplikacji; jednak tylko jej pomyślne ukończenie kwalifikuje Cię jako 100% przedstawiciela określonego zawodu prawniczego. Z tego powodu ukończenie studiów prawniczych jest wymagane; pomimo tego, że nie jest to opłacalne, jesteś do tego zobowiązany.

Omawiając tematy związane z prawem, trudno nie poruszyć kwestii niezaprzeczalnej elitarności i prestiżu kierunków prawniczych. To wciąż testy dla ludzi najwspanialszych, najwytrwalszych i wybranych. Kiedy je kończą, daje to wspaniałe poczucie spełnienia i szacunku.

Taki sam scenariusz jest w przypadku kierunków, które często kojarzone są z naukami administracyjnymi. W strukturach administracji państwowej, rządowej, czy w organizacjach międzynarodowych nie można znaleźć zatrudnienia bez posiadania określonych kwalifikacji.

Programy niektórych kierunków studiów, np. administracji, są tak skonstruowane, że po ich ukończeniu można automatycznie uzyskać dodatkowe punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Oprócz zdobytego certyfikatu, kilka specjalności zapewnia szkolenie, które od razu przygotowuje słuchaczy do egzaminu na licencję detektywa. Jest to niebywała korzyść.

Nauka jakiejkolwiek specjalności daje możliwość rozwoju, poszerzenia horyzontów, nawiązania kontaktów z intrygującymi ludźmi, uczenia się od autorytetów w danym temacie. Praktyka lub staż odbywany w ramach programu akademickiego to doskonała okazja do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego i postawienia się w sytuacjach analogicznych do tych, z jakimi można spotkać się w pracy po ukończeniu studiów.

Podczas pobytu na uczelni mamy możliwość uczestniczenia w jednym z wielu oferowanych programów wymiany studentów zagranicznych. Gdzie indziej będziemy mogli doskonalić język obcy, poznawać życie codzienne innego kraju i spotykać się z przyjaciółmi z całego świata, jeśli nie poprzez studia na uczelni, która ma podpisaną umowę partnerską z danym krajem?

Nie da się zatem ukryć, że nauka ma swoje zalety. Jeśli ktoś jest zainteresowany realizacją takiej formy kształcenia i potwierdzania kwalifikacji jak studia podyplomowe, studia doktoranckie, MBA (Master of Business Administration) czy MPA (Master of Public Administration) – bez których niektóre stanowiska są po prostu nieosiągalne – to warunkiem koniecznym jest również posiadanie dyplomu uczelni wyższej. Jest to wymóg konieczny.

JAKA PRACA PO STUDIACH PRAWNICZYCH I ADMINISTRACYJNYCH

O przyszłości zawodowej w dużej mierze decyduje ukończenie studiów prawniczych, a dokładniej konkretnej aplikacji. Absolwenci zazwyczaj znajdują pracę w branży prawniczej jako adwokaci, prokuratorzy, sędziowie, notariusze, radcy prawni czy komornicy, w zależności od kierunku studiów, który najpierw realizowali. Oczywiście nie jest to jedyna możliwa linia działania dla prawników.

Możliwa jest praca w szeroko rozumianych organach wymiaru sprawiedliwości, w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i państwowego oraz w zawodach związanych ze świadczeniem usług prawnych dla tych organizacji, jeśli uzyska się dyplom bez wcześniejszego odbycia aplikacji. Istnieje wiele dziedzin, zarówno publicznych, jak i prywatnych, w których osoby potrafiące odczytywać ciągle zmieniające się przepisy i prawidłowo je wdrażać cieszą się dużym popytem, jak np. zawody prawnicze. Pełnią oni rolę negocjatorów, mediatorów, udzielają wskazówek w sprawach podatkowych.

Studenci, którzy ukończyli studia na kierunku administracja prawna, znajdują pracę w organizacjach takich jak wydziały straży miejskiej, wydziały ścigania, służby więzienne, urzędy administracji publicznej oraz organy ochrony prawnej.

Studenci, którzy ukończyli kierunek stricte administracyjny są lepiej przygotowani do pracy urzędniczej w organizacjach pozarządowych, które współpracują z administracją publiczną, strukturami samorządowymi, instytucjami kultury, organami partii politycznych. Studenci ci są również lepiej przygotowani do pracy urzędniczej w przedsiębiorstwach współpracujących z państwami członkowskimi UE i ich organami lub instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego.

 

2 thoughts on “Studia prawno-administracyjne

Comments are closed.